ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ


Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Фізичної особи-підприємця, Маланчук Роксоляни Орестівни, місцезнаходження: 79052, місто Львів, вулиця Роксоляни, будинок 25, квартира 34, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3676102842 та Фізичної особи-підприємця Сторожук Софії Орестівни, місцезнаходження: 79052, м.Львів, вул. Роксоляни, будинок 25, квартира 34, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3403107429, в подальшому кожен «Виконавець», з одного боку, та Фізична особа, яка на оплатній основі замовляє послуги з відвідування студії танцю «ПРО ТАНЦІ» та/або подій організованих даною студією, в подальшому «Клієнт» та/або «Замовник», що надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона», уклали цей Публічний договір про надання послуг з відвідування студії танцю «ПРО ТАНЦІ» та/або подій організованих даною студією (далі — «Договір») про наступне:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Даний Договір має характер публічної оферти відповідно до чинного законодавства України (ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України). До даного Договору застосовуються також положення ст. 634 Цивільного кодексу України. Умови даного Договору є однаковими та обов’язковими для всіх Клієнтів та/або Замовників, які замовляють послуги у студії танцю «ПРО ТАНЦІ». Даним Договором визначаються порядок та умови надання Виконавцем послуг з відвідування студії танцю «ПРО ТАНЦІ» та/або подій організованих даною студією за Замовленням Клієнта та/або Замовника, розміщеним на сайті Виконавця за посиланням https://protanci.studio та/або за допомогою соціальних мереж студії та/або телефоном чи усно. 1.2. Свідченням повного та безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору, а також датою укладання даного Договору, є здійснення Клієнтом та/або Замовником дій щодо оформлення, підтвердження Послуг, що входять до Замовлення.1.3. Сторони гарантують, що кожна зі Сторін володіє необхідною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.1.4. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, пов’язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність в разі порушення прав Клієнта в процесі виконання Договору і реалізації Послуг.1.5. Виконавець здійснює свою діяльність керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р № 2801–XII, Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р № 1023–XII, Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297–VI, Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV, іншими нормативно-правовими актами, що розповсюджуються на діяльність спортивно-оздоровчих закладів.1.6. Визначення термінів:Замовник — фізична особа, яка володіє повною дієздатністю, та розмістила на сайті Виконавця https://protanci.studio та/або за допомогою соціальних мереж студії та/або телефоном чи усно Замовлення, від власного імені чи від імені Клієнта, на надання Послуг. У випадку розміщення Замовлення Послуг від імені Клієнта Замовник підтверджує, що діє в інтересах Клієнта й отримав на це добровільну згоду від Клієнта. Клієнт — фізична особа, яка звернулася за наданням Послуг та якій безпосередньо надаються такі Послуги Виконавцем відповідно до Замовленням.Виконавець — Фізична особа-підприємець, Маланчук Роксоляни Орестівни, місцезнаходження: 79052, Львівська обл., місто Львів, вулиця Роксоляни, будинок 25, квартира 34, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3676102842Послуга —відвідування студії танцю «ПРО ТАНЦІ» та/або подій організованих даною студією.Договір – договір про надання послуг, укладений між Виконавцем та Клієнтом на умовах Оферти з моменту Акцепту Клієнтом її умов.Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Клієнтом умов Оферти Договору та його додатків. Моментом Акцепту вважається оплата вартості Замовлення. Абонемент –підтвердження в межах його вартості права Клієнта вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов даної Оферти після активації Абонемента. Активація абонементу – перше зафіксоване відвідування клієнтом Студії, після придбання абонементу. Кінцевий строк активації абонемента 1 місяць з моменту придбання.Студія – будівля/приміщення, в якому Виконавець зобов’язується надати Послуги Клієнту у випадку додержання усіх вимог даної Оферти, що зазначена на Сайті Виконавця https://protanci.studioПравила – зведений перелік умов надання послуг, правил поведінки у Студії, вимог до відвідувачів, видів послуг, їх об’єм, та іншої необхідної інформації, яка стосується споживачів послуг.Тренер – особа, що проводить заняття (надає Послуги) в Студії. Прайс-лист – розроблений Виконавцем документ, який містить перелік Абонементів, що надаються Виконавцем, їх ціна, опис, тривалість.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується за Замовленням Замовника та/або Клієнта, надати Клієнту Послуги відповідно до Замовлення, належної якості, відповідно до діючих цін Виконавця, в установлені строки та порядку, визначеному цим Договором, іншими внутрішніми стандартами, інструкціями та положеннями Виконавця, чинним законодавством України, а Клієнт в свою чергу зобов’язується оплатити і прийняти Послуги, відповідно до умов даного Договору та додатків до нього.2.2. Після оформлення Замовлення Клієнт та/або Замовник підтверджує, що ознайомився з умовами цього Договору та надає свою добровільну згоду на виконання його умов.2.3. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Відвідувачеві Послуги згідно обраного Відвідувачем Абонементу, а Відвідувач зобов'язуються прийняти Послуги та оплатити за них в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.
3. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КЛІЄНТА3.1. Клієнт погоджується на передачу Виконавцю своїх персональних даних (відповідно до умов даного Договору і наданої ним письмової згоди при оформленні Замовлення) в обсязі, необхідному для оформлення, оплати Замовлення та надання Послуги.3.2. Клієнт підтверджує надання Виконавцю згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297–VІ, та інших нормативно — правових актів України, які стосуються захисту персональних даних.3.3. Клієнт надає згоду на обробку своїх персональних даних у будь-яких комп’ютерних та/або інформаційних системах. 3.4. Обсяг персональних даних, згоду на обробку яких Клієнт надає Виконавцеві, обмежується обсягом персональних даних, який зазначається Клієнтом та/або Замовником при оформленні Замовлення.3.5. Клієнт погоджується, що у випадку оформлення Замовником попереднього Замовлення на надання Послуг Виконавцем у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, Клієнт надав попередню згоду такій особі на використання його персональних даних, ознайомлений з переліком послуг та бажає отримати саме такі послуги Виконавця, та підтверджує, що Замовник діяв від імені Клієнта та в його інтересах. Клієнт підтверджує, що надає право Замовникові оформляти попереднє Замовлення від імені Клієнта та надавати від імені Клієнта згоду на обробку персональних даних. 3.6. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Клієнта під час їх обробки. Співробітники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Клієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.3.7. Клієнт та/або Замовник зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані в графи на сайті Виконавця https://protanci.studio для оформлення Замовлення. 3.8. Клієнт надає дозвіл Виконавцю використовувати дані про спортивні досягнення; особисті відомості (вік, стать, тощо), запис зображення (фото), аудіо- та відеоматеріалів, які можуть бути використані Виконавцем та/або третіми особами в цілях маркетингу.
4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ4.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Клієнта до Виконавця, перелік Послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).4.2. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень даного Договору.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН5.1. Виконавець має право:5.1.1. Вносити зміни в перелік Послуг, які надаються Виконавцем, щодо обсягу кожної Послуги, строків її виконання, ціни кожної Послуги тощо, надання яких можливе в рамках даного Договору на власний розсуд в односторонньому порядку.5.1.2. При необхідності залучати третіх осіб (медичних фахівців) для надання Послуг Клієнту.5.1.3. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.5.1.4. Інформувати Клієнта про зміни щодо Послуг.5.1.5. Приймати оплату за Послуги в безготівковій та готівковій формі під час оформлення Замовлення Клієнтом та/або Замовником.5.1.6. Вносити зміни щодо інформації та переліку Послуг їх вартості, зокрема щодо Абонементів, програм та Послуг;5.1.7. Вимагати від Відвідувача дотримання Правил користування Студією;5.1.8. Bідмовити Відвідувачу у наданні Послуг за цим Договором у випадку виявлення порушення Відвідувачем умов цього Договору та/або Правил користування залом.5.1.9. Розiрвати договір з Відвідувачем в односторонньому порядку, без пояснення причини, в будь-який момент незалежно від строку дії Абонементу, без штрафних санкцій та пені;5.1.10. Відмовити Відвідувачу у наданні Послуг за цим Договором з будь-яких причин та/або на підставі професійного досвіду Тренера без пояснення причин такої відмови.
5.2. Виконавець зобов’язується:5.2.1. Своєчасно і якісно надавати Послуги відповідно до умов цього Договору та з дотриманням вимог чинного законодавства України.5.2.2. Забезпечити можливість ознайомлення Відвідувача із Прайс-листом;5.2.3. Забезпечити можливість ознайомлення із Правилами.5.2.4. Забезпечити Клієнта/Замовника інформацією, що включає в себе відомості про місце розташування Студії, перелік Послуг із зазначенням їх вартості та строків виконання, про умови надання та отримання цих Послуг, отримання додаткових знижок на Послуги тощо.5.2.5. Забезпечити режим конфіденційності щодо отриманої інформації щодо Клієнта та вимог законодавства про лікарську таємницю.
5.3. Права Клієнт:5.3.1. Клієнт має право на своєчасне і якісне отримання Послуги.5.3.2. Самостійно визначати перелік Послуг, що входять до Замовлення, які він бажає отримати в межах цього Договору.5.3.3. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.5.4. Клієнт зобов’язаний:5.4.1. Оплачувати вартість Послуг Виконавця відповідно до умов цього Договору.5.4.2. Належним чином виконувати умови цього Договору та своєчасно інформувати Виконавця про обставини, що перешкоджають виконанню Клієнтом цього Договору.5.4.3. Суворо дотримуватися рекомендацій Виконавця щодо правил виконання рухів/вправ з метою виключення факторів, які можуть вплинути на результати Клієнта.5.4.4. Надати Виконавцеві достовірні дані щодо ім’я, прізвища та по батькові, дату свого народження та іншу інформацію, що необхідна Виконавцю для якісного надання Послуг.
6. ЦІНА І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ6.1. Перелік послуг Виконавця, їх ціна та орієнтовний строк виконання вказані в чинному Прайс-листі Виконавця на за адресою https://protanci.studio який може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку.6.2. Вартість Послуг сплачується в національній валюті України — гривні, шляхом здійснення безготівковового платежу під час оформлення Замовлення або готівкою безпосередньо у приміщенні Студії перед наданням Послуги.6.3. Виконавець отримавши звернення від Відвідувача Студії попереджає його про умови Договору та отримує згоду на обробку Персональних даних (в т. ч. в усному порядку).6.4. Виконавець гарантує дотримання конфіденційності і нерозголошення інформації щодо Замовлення, Послуг і проведених транзакціях.6.5. Всі Абонементи, Послуги та програми в Студії є індивідуальними (такими, що розробляються у відповідності до побажань, поставлених цілей та фізіологічних характеристик Відвідувача) та не підлягають поверненню або передачі їх іншим особам, в тому числі родичам будь-якого споріднення.6.6. Клієнт оплативши Послуги акцептує умови цього Договору та отримує вказані у цьому Договорі Послуги, а не оплативши Послуги Відвідувач відмовляється від Договору та від послуг, які надаються Виконавцем.6.7. Оплачена сума за Послуги Студії, а також придбані Подарункові сертифікати поверненню не підлягає, проте Клієнт може змінити ім’я клієнта, тобто передати право відвідування заняття/події іншій особі. Для цього необхідно звернутись до Студії та отримати підтвердження зміни імені клієнта.
7. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ7.1. Виконавець має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Клієнта вносити зміни в текст даного Договору. Зміни в Договорі вступають в силу після їх публікації на сайті https://protanci.studio та застосовуються до Замовлення, оформленого та підтвердженого після публікації Договору.
8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ8.1. Цей Договір набирає чинності з дня його публічного розміщення і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.8.2. Положення щодо конфіденційності, визначені цим Договором, діють безстроково.8.3. Даний договір може бути розірваний достроково в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами даного Договору.
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ9.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.9.2. Досудове врегулювання розбіжностей є обов’язковим та передбачає пред’явлення однієї із Сторін претензії, яка розглядається іншою Стороною протягом тридцяти днів.9.3. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, Сторони, після реалізації передбаченої законодавством процедури досудового врегулювання розбіжностей, передають їх на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС-МАЖОР10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.10.2. Виконавець не несе відповідальності за якість надання Послуги, у випадках порушення Клієнтом даного Договору.10.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання, або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком непереборної сили або інших форс-мажорних обставин (стихійні лиха, епідемії, воєнні дії, страйки, прийняття компетентними органами рішень і т. п.), що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором.
11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ11.1. Даний Договір є публічною офертою. Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох Сторін в разі здійснення за даним Договором фактичної оплати Клієнтом та/або Замовником, чи безпосереднє надання Послуги Клієнту не є підставою вважати цей Договір не укладеним. Оформлення Замовлення та проведення оплати Клієнтом та/або Замовником відповідно до умов Договору вважається акцептом Клієнта.11.2. Виконавець підтверджує, що є платником податку на прибуток на загальних підставах за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.12. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯФізична особа-підприємецьМаланчук Роксоляна Орестівнамісцезнаходження: 79052, Львівська обл., місто Львів, вулиця Роксоляни, будинок 25, квартира 34реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3676102842
Фізична особа-підприємець
Сторожук Софія Орестівна
місцезнаходження: 79052, Львівська обл., місто Львів,
вулиця Роксоляни, будинок 25, квартира 34
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3403107429

Made with